Teorija relativnosti


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Fizika, jedna od bazičcnih prirodnih nauka, se bavi osnovnim prinicipima na kojima je zasnovan univerzum. Ona daje osnovu za druge prirodne nauke: astronomiju, biologiju, hemiju, geologiju, .... Lepota fzike leži u jednostavnosti osnovnih fzičkih teorija koja se ogleda u malom broju fundamentalnih koncepata, jednačina i pretpostavki koje mogu da izmene i prošsire naš pogleda na svet oko nas.
Logički početak prezentovanja koncepata fzike se zasniva na pojmu kretanja čijim opisivanjem se bave i kinematika i dinamika, svaka na svoj način.
Teorija relativnosti