Tehnička mehanika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Skripta Tehnička mehanika sadrže gradivo koje se obrađuje na vježbama iz predmeta Tehnička mehanika na stručnom studiju graditeljstva Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Bolonjski proces je donio puno mogućnosti i povlastica, ali isto tako je donio i puno obveza, kako za studente, tako i za njihove nastavnike. Sa željom za postizanjem što boljih rezultata, ali i za što većim usvojenim znanjem, prionula sam stvaranju ovih skripata. Zahvaljujem kolegi Josipu Ataliću, dipl. ing. građ. koji je prvi započeo s prijepisom mojih pisanih bilješki te demonstratorima Vedranu Katiću i Dariju Vukoviću koji su prepisali i precrtali najveći dio materijala koje sam koristila na vježbama iz Tehničke mehanike. Skripta se sastoje iz tri dijela. Svaki dio pokriva gradivo za jedan kolokvij. Postupno se obrađuju primjeri i zadaci potrebni za usvajanje osnovnih znanja, a na kraju svakog dijela nalaze se zadaci s rješenjima za samostalni rad.
Prvi dio sadrži gradivo prvog kolokvija, tj. obrađuje osnovne pojmove mehanike, statiku točke u ravnini te statiku tijela u ravnini.
Drugi dio sadrži gradivo za drugi kolokvij, tj. određivanje unutarnjih sila odnosno crtanje dijagrama unutarnjih sila za ravninske sustave.
Treći dio sadrži gradivo trećeg kolokvija, tj. obrađuje karakteristike poprečnih presjeka (površina, težište, statički moment površine i moment inercije ravnih ploha), jednoosno i dvoosno homogeno polje naprezanja, Mohrovu kružnicu naprezanja, naprezanje u proizvoljnom presjeku štapa te koso savijanje.
Tehnička mehanika