Talasna mehanika


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Savremena fizika ustanovila je da je materija dvojne prirode, tj da ima i svojstva čestice (kurpuskularna) i svojstva talasa.

Dvojna priroda je uočena kod fotona, za koje se smatralo da nemaju masu i da su čista energija (elektromagnetno zračenje talasne prirode). Ajnštan je ustanovio da fotoni skreću u gravitacionom polju, pošto imaju i svojstva čestica sa određenom masom. Tu pretpostavku potvrdila je savremena astronomija, koja govori da svetlost skreće pri prolasku pored nebeskih tela velikih masa.
Talasna mehanika