Pravilna ishrana

Pravilna ishrana

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Pravilna ishrana je najbolja zdravstvena metoda i način prevencije mnogih oboljenja koju provodi svaki pojedinac, stvarajući temelj opti-malnog zdravlja i zdravog načina života te je zbog toga najbolje jesti pametno.

Pravilnom ishranom mogu se spriječiti bolesti srca i krvnog priti-ska, moždani udari i dijabetes - vodećih oboljenja kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini.

Medicina budućnosti bit će više posvećena promociji zdravlja nego liječenju bolesti. Rano otkrivanje raka, dijabetesa, hipertenzije... sve je to sekundarna prevencija. Uvijek ćemo trebati i lijekove i medi-cinske intervencije, međutim, prava primarna prevencija jeste čuvanje i poboljšanje zdravlja pravilnom ishranom i umjerenom tjelesnom aktivnošću.

Čovjekovo zdravlje, kreativnost, efi kasnost i raspoloženje direktno su uslovljeni načinom ishrane koji svakodnevno primjenjuje. Zdrava ishrana u porodici omogućava mnogo pravilniji fi zički i duhovni razvoj djece i više radosti i ljubavi u međusobnoj komunikaciji i zajedničkom životu

Zdrava ishrana temelji se na uravnoteženom unosu hranljivih ma-terija. Ne postoji loša i dobra hrana, možete da pogriješite samo ako pretjerano unosite određene grupe prehrambenih proizvoda.
Pravilna ishrana