Kvantna mehanika I


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kvantna mehanika se razvila tokom prve tri decenije dvadesetog vijeka kao odgovor na neuspjeh klasičnih teorija, kako Newtonove mehanike (I. New- ton (Njutn), 1642.-1727.), tako i teorije elektromagnetnog polja, da daju objašnjenje nekih osobina elektromagnetnog zračenja i strukture atoma.
Pokazalo se da se pomoću te nove teorije mogu objasniti ne samo struktura i oso- bine atoma, veći način me dusobne interakcije atoma i molekula u čvrstim tijelima, kao i njihove interakcije sa elektromagnetnim zračenjem. Da bi postigla takav uspjeh kvantna mehanika se morala razviti na konceptima koji su potpuno različiti od onih u klasičnoj fzici. To je izmijenilo naš pogled na prirodu svijeta oko nas.
Kvantna mehanika I