Krš i pećine Bosne i Hercegovine


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Začetkom speleoloških istraživanja u našoj zemlji možemo smatrati rad dubrovačkog znanstvenika i filozofa Nikole Gučetića (1549-1610) pod naslovom Sopra le Metheore d Aristotile, objavljen u Veneciji 1584. godine, u kojoj objašnjava pojavu vjetra na ulazu u jed-nu pećinu u Popovu polju, koju ne imenuje, ali je jasno da se radi o pećini Vjetrenici kod Zavale. O pećinama, ponorima i ponirnicama u Hercegovini piše i A. Boue u velikom putopisu La Turquie d Europe (Paris, 1840). Treba spo-menuti i isusovca A. Ayalea koji u svom pismu članovima središnjeg Savjeta za širenje vjere u Parizu opisuje pećinu Vjetrenicu.
Krš i pećine Bosne i Hercegovine