Gornja Neretva

Gornja Neretva

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ovo je priča o gornjem toku rijeke Neretve i prostoru u okruženju vodotoka nazvanog Gornja Neretva, koji predstavlja izuzetnu prirodnu vrijednost i rijetkost, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u širem okruženju. Područje Gornje Neretve je do danas ostalo sačuvano i netaknuto u svom izvornom prirodnom ambijentu.
Neretva je najveća i jedina rijeka u BiH koja se ulijeva u Jadransko more (izuzmu li se podzemne vode Trebišnjice). Kao i sve bh. rijeke koje izviru u području Dinarida i Neretva se od izvorišta usmjerava prema sjeveru, tačnije teče u smjeru sjeverozapada sve do ušća desne pritoke Rame, kada mijenja pravac prema jugu. Dužina rijeke Neretve je oko 230 km.
Gornja Neretva