Društveni aktivizam muslimana


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Islam na sve što čovjek čini gleda iz vječne perspektive odnosa dobra i zla. Pa tako i društveni aktivizam, kako se on definiše danas1, sam po sebi nije ni dobro ni zlo, nego nešto što se de-finiše namjerom (nijjet), odnosno univerzalnim etičkim sudom, tako da dobročinstvom (ihsan) možemo smatrati onaj društveni aktivizam koji je u službi promovisanja dobra, pravde i istine te suzbijanja zla, nepravde i laži. Osnovna kur’anska maksima je da se društveni odnosi trebaju temeljiti na promociji dobra, dobra na koje se podstiče, a koje se ne nameće.
Društveni aktivizam muslimana