Časopis Pharmacia broj 18


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Časopis farmaceutskog društva FBiH.
UVOD I CILJ: Farmaceutska zdravstvena zaštita podrazumeva aktivnosti farmaceuta koje su usmerene ka postizanju ishoda terapije, koji omogućavaju optimalni kvalitet života pacijenta u vezi sa zdravljem. U kliničkoj praksi takav koncept podrazumeva saradnju između farmaceuta, pacijenta i drugih zdravstvenih profesionalaca u cilju promocije zdravlja, prevencije bolesti i procene i praćenja racionalne upotrebe lekova kod individualnog pacijenta. Od farmaceuta se očekuje da identif kuje i reši potencijalne i aktuelne terapijske probleme pacijenta kao i da prati kliničke ishode i stremi stalnom unapređenju procesa.
Časopis Pharmacia broj 18