Značaj fitopatologije


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Biljne bolesti poznate su od vremena kada je ĉovjek bio sakupljaĉ plodina i nomad stoĉar, a na svom znaĉenju dobile su u trenutku kada je ĉovjek prestao biti sakupljaĉ plodina i kada je prešao na ratarstvo. On tada poĉinje svjesno uzgajati pojedine biljne vrste i javljaju se prve monokulture koje su inaĉe u prirodi rijetke. U monokulturi biljne se bolesti šire lakše i brţe jer uzroĉnik bolesti na maloj površini nalazi velik broj biljaka domaćina. Ranije, prostorna izolacija biljaka koje pripadaju istoj vrsti nije omogućavala intenzivan i brz razvoj bolesti. Iako se u povijesti rijetko spominje, bolesti su bile više puta pravi uzrok seoba naroda u potrazi za novim izvorima hrane.
Značaj fitopatologije