Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 1

Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 1

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

SADRŽAJ

Predgovor 5

Uvod 7

Dr. sc. Edin MUTAPČIĆ, docent
UPRAVNO-PRAVNI POLOŽAJ SREBRENICE U SREDNJEM VIJEKU 11

Prof. dr. sc. Adib ĐOZIĆ
GRADSKE DŽAMIJE SREBRENICE 37

Mr. sc. Rusmir DJEDOVIĆ
URBANI RAZVOJ GRADA SREBRENICE OD SREDNJEG VIJEKA DO POČETKA 20. STOLJEĆA 55

Prof. dr. sc. Adib ĐOZIĆ
GENOCID U SREBRENICI PARADIGMA BOSNACIDA 83

PRILOZI

Prof. dr. Enver IMAMOVIĆ
SREBRENICA I OKOLICA U RIMSKO DOBA 99

Tatomir VUKANOVIĆ
SREBRENICA U SREDNJEM VEKU 127

DOKUMENTA

Mr. sc. Kemal NURKIĆ
SREBRENIČKI DEFTER! U ARHIVU TK KAO HISTORIJSKI IZVORI ZA UTVRĐIVANJE VLASNIČKIH ODNOSA 157

Priredio: Dr. sc. Dževad MAHMUTOVIĆ PRESUDA RADISLAVU KRSTIĆU ZA GENOCID U SREBRENICI 165
Srebrenica kroz minula stoljeća - knjiga 1