Priručnik za nevladine organizacije u BiH

Priručnik za nevladine organizacije u BiH

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Opšte je poznato da u svim državama, pa tako i u Bosni i Hercegovini, postoje i funkcionišu tri sektora. To su: javni (državne institucije), privatni ili biznis sektor i civilno društvo (nevladin sektor). U razvoju svake države i stvaranju boljih uslova cijelog društva značajnu ulogu ima upravo nevladin sektor. Nevladine organizacije se mogu posmatrati kao javne institucije civilnog društva.
Civilno društvo je u današnje vrijeme postalo vizija i želja svih demokratski opredijeljenih sistema, kao koncept uspostavljanja i ostvarivanja slobode pojedinca, njegovog učeš}a u vršenju javnih poslova na principima jednakosti, ravnopravnosti i vladavini prava što je zagarantovano i Ustavom.
SADRŽAJ:
- Participacija građana
- Definicije i oblici organizovanja civilnog društva
- Udruženje građana
- Nevladina organizacija (NVO)
- Neformalna grupa
- Mreža / Forum nevladinih organizacija
- Zna čaj i uloga nevladinih organizacija
- Razlozi i ciljevi osnivanja nevladinih organizacija
- Razlozi osnivanja nevladine organizacije
- Ciljevi osnivanja nevladine organizacije
- Zakonska regulativa za registraciju nevladine organizacije
- Osnivanje i registracija nevladinih organizacija
- Odluka o osnivanju / osnivački akt
- Statut
- Organi upravljanja
- Zahtjev za registraciju
- Proces registracije i radnje nakon registracije
- Preregistracija
- Donošenje i sadržaj akata
- Izmjena i dopuna akata
- Vrste akata
- Pravilnik o radu
- Pravilnik o finansijskom poslovanju
- Pravilnik o zaposlenima
- Pravilnik o osnovnim sredstvima i imovini
- Odluka
- Zaklju čak
- Ugovori
- Sporazum / Memorandum o saradnji
- Pojam i uloga menadžmenta
- Struktura nevladine organizacije
- Upravljanje ljudskim resursima
- Timski rad
- Pojmovi vezani za timski rad
- Veli čina tima
- Uloge u timu
- Razvoj tima
- Donošenje odluka u timu
- Liderstvo
- Pojam i uloga liderstva i lidera
- Vrste liderstva
- Osobine lidera
- Definicije pojmova vezanih za finansijsko poslovanje
- Izvori finansiranja rada nevladinih organizacija
- Prikupljanje sredstava
- Pojam prikupljanja sredstava
- Metode prikupljanja sredstava
- Plan prikupljanja sredstava
- Samofinansiranje i održivost nevladinih organizacija
- Pojam samofinansiranja rada nevLadinih organizacija
- Planiranje i priprema za samofinansiranje
- Oblici samofinansiranja
- Članarina
- Prodaja usluga
- Prodaja proizvoda
- Korištenje materijalne aktive
- Korištenje nematerijalne aktive
- Investicione dividende
- Primjeri projekata samoodrživosti
- Pojmovi vezani za definisanje projekta
- Kratak pregled pojedinih projektnih faza u procesu projekt menadžmenta
- Identifikacija projektne ideje i indikativni plan
- Formulisanje projekta
- Rezime / sažetak projekta
- Uvod (pozadina)
- Projekte intervencije
- Pretpostavke
- Monitoring i evaluacija
- Obezbjeđenje finansijskih sredstava
- Implementacija i monitoring projekta
- Evaluacija (procjena) projekta
- Faktori održivosti
- Matrica logi čkog okvira
- Logi čke intervencije
- Objektivno mjerljivi indikatori
- Izvori verifikacije
- Pretpostavke / Vanjski vaktori
- Vremenski okvir
- Projektni budžet
- Pojam strategije i strateškog planiranja
- Strateški menadžeri
- Zainteresovane strane (stakeholders)
- Dugoročno i kratkoro čno strateško planiranje
- Zna čaj strateškog planiranja
- Definicije pojmova u strateškom planiranju
- Proces planiranja
- Priprema za planiranje
- Stvaranje (kreiranje) vizije i misije
- Vizija
- Misija
- Procjena okoline
- Slaganje oko prioriteta
- Definisanje strateških ciljeva
- Pisanje strateškog plana
- Smjernice za pisanje strateškog plana
- Sprovođenje strateškog plana
- Nadgledanje i evaluacija
- Pojam zagovaranja
- Procjena potreba organizacije
- Planiranje koraka akcije zagovaranja
- Analiza sporne politike (korak I)
- Izrada nacrta strategije zagovaranja (korak II)
- Finalna prerada strategije (korak III)
- Priprema plana akcije zagovaranja (korak IV)
- Lobiranje
- Pojam odnosa sa javnošću
- Zašto koristiti medije?
- Zna čaj medija za rad nevladinih organizacija
- Tehnike komuniciranja i prenošenja poruke
- Saopštenje za javnost

- Forma saopštenja za javnost
- Pravila pisanja saopštenja za javnost
- Konferencija za novinare
- Intervju
- Pripreme za intervju
- Održavanje intervjua
- Odjeća za intervju i ponašanje
- Internet stranica
- Uspješna prezentacija
- Tema prezentacije
- Vrijeme za prezentacije
- Svrha prezentacije
- Procjena publike
- Priprema i realizacija efikasne prezentacije
- Vizuelna pomagala
- Prenošenje poruke na druge na čine
Priručnik za nevladine organizacije u BiH