Priručni za zanimanje kuhar

Priručni za zanimanje kuhar

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Kuharstvo je znanje o kuhanju, dakle umjeće pri-premanje živežnih namirnica i njihovih gotovljenja u jela. Pojam kuharstva u širem smislu obuhvaća osim toga i pravilan izbor namirnica za ljudsku prehranu. Da bi se jelo moglo proizvesti, namirnice se trebaju podvrgnuti raznim i odgovarajućim teh-nološkim promjenama u procesu rada, u termičkoj obradi.

GASTRONOMIJA može se reći da je vještina u pripremanju, gotovljenju i posluživanju jela i pića. Ona zapravo obuhvaća cjelokupan radni proces, uključujući i marketinške potrebe u tom poslu.Gastronomija je najviši stupanj vještine, dakle umjeće kuharstva, kult birane hrane i kuharske umjetnosti i ljepote.
Priručni za zanimanje kuhar