Osnove menadžmenta ljudskih resursa


KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Menadžment ljudskih resursa u biti predstavlja novu koncepciju odnosa prema zaposlenim i načinu upravljanja njihovim radom i razvojem. Ona je nastala kao poslednja etapa razvoja kadrovskog menadžmenta, kao odgovor na promene koje su nastale u sveri ekonomije (tržišni koncept privređivanja), organizacije (nove organizacione forme, globalizacija i dr.) i menadžmenta (promene u strukturi, sadržaju i metodama rada). Velik doprinos nastajanju te koncepcije dala je nauka (teorija organizacije, sociologija, psihologija, komunikologija, informatika...), i to prvenstveno kroz primenu njenih saznanja za promenu prakse, uz istovremeno odvijanje procesa nastajanja novih naučnih saznanja na osnovu proučavanja i poboljšanja prakse iz oblasti organizovanja i menadžmenta.
Osnove menadžmenta ljudskih resursa