Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Općine Banovići

Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Općine Banovići

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Suvremeni društveni i ekonomski procesi su značajno devastirali i ugrozili kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe u svim segmentima. Općina Banovići, nema dovoljno istraženo i valorizovano kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe (nepostoji elaborat, nije kategorisano naslijeđe, neuređena lista evidentiranih i potencijalnih dobara i naslijeđa...). Trenutno je niz dobara i lokaliteta jako ugroženo. Početak dugoročnog procesa istraživanja, evidentiranja, kategorisanje, zaštite, korištenja i obnove kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe općine Banovići bi trebalo započeti istraživanjem potencijalnih kulturno-historijskih i prirodnih dobara općine Banovići a zatim sa kvalitetnim naučnim skupom u Banovićima. Naučni skup održati u proljeće 2010. godine na okvirnu temu „Zaštita i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Banovići“. Nosilac svih ovih aktivnosti bi bila JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona u saradnji sa općinom Banovići. Za naučni skup Zavod je dužan obezbijediti učešće istaknutih naučnih i stručnih učesnika sa odgovarajućim temama.
Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Općine Banovići