Historija naroda Jugoslavije

Historija naroda Jugoslavije

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Rad na ovoj Hostoriji naroda FNRJ otpočeo je na inicijativu koju je 1949 dao Savjet za nauku i kulturu pri Vladi FNRJ da se za prešne potrebe historijske nastave u srednjim školama izradi udžebnik u kome bi se prikazao historijski razvitak naših naroda.
Historija naroda Jugoslavije