Enciklopedijski rječnik nafte i plina

Enciklopedijski rječnik nafte i plina

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Rječnik je uređen na način da su engleski pojmovi (pisani masnim uspravnim slovima) navedeni strogo abecednim redom, pri čemu se pojmovi sastavljeni od dviju riječi spojenih crticom ili od više riječi smatraju pri tome kao jedna, cjelovita riječ. Prijedlozi i članovi čine integralni dio pojma. Hrvatski ekvivalent je pisan kosim (kurzivnim) slovima.
Rječnik ne sadrži popis kratica budući da nisu upotrebljavane u tekstu. Naime, u samim defi nicijama pojedinih pojmova ili u slučaju više definicija jednog pojma navedeno je područje primjene kada je to bilo potrebno.
Enciklopedijski rječnik nafte i plina