Dosije Omega - Novi Svetski Poredak kao novi satanizam

Dosije Omega - Novi Svetski Poredak kao novi satanizam

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Još pre raspada Jugoslavije zainteresovao sam se za politički fenomen, poznat u javnosti pod dosta neodređenom sintagmom "novi svetski poredak". Intuitivno sam znao da se pojavljuju obrisi novog, mra čnog koncepta svetske dominacije, već osmišljenog i sada spremnog za realizaciju.

Zalivski rat, raspad Sovjetskog Saveza i stvaranje novih država u Aziji, kao i raspad Varšavskog pakta i nastanak novih država u Evropi, razbijanje Jugoslavije, pa zatim pritisak da se ona dalje usitnjava, uz činjenicu da Sjedinjene Američke Države u poslednjih dvadeset godina naglo jačaju vojnoindustrijski kompleks sa ciljem da preuzmu ulogu neporecive svetske sile, novog Rimskog carstva, šu bili neka vrsta iznudice da sada počnem da objavljujem prikupljeni materijal.
Dosije Omega - Novi Svetski Poredak kao novi satanizam