Biografija: Ahmed Hromadžić

Biografija: Ahmed Hromadžić

KRATAK OPIS I SADRŽAJ:

Ahmet Hromadžid rođen je 11. oktobra 1923. godine u Bjelaju kod Bos. Petrovca. Završio višu pedagošku školu, objavio veliki broj knjiga, među kojima su: "Labudova poljana", "Patuljak vampriča", "Dječji pisci o sebi", "Okamenjeni vukovi", "Zelengor", "Bistri potoci", "Bijeli svijet", "Dječak jaše konja","Zelena šuma", "Izabrana djela", "Igmanski marš", "Desant na Drvar", "Bihadka republika","Partizanska mornarica", "Petrova gora", "Bijeli slavuj" i druge.
Njegove knjige prevedene su na više od 30 svjetskih jezika. Bio je osnivač i urednik čuvene biblioteke Lastavica, koja je u svojoj dugogodisnjoj historiji objavila niz najvećih imena domaće i svjetske književnosti za djecu.
Dobitnik je velikog broja nagrada među kojima su Nagrada Udruženja književnika BiH 1958. godine, Šestoaprilska nagrada, Nagrada Mlado pokoljenje za književno djelo i biblioteku Lastavica, nagrade Saveza omladine Jugoslavije i dvadesetsedmojulske nagrade, a odlikovan je i medaljom zasluga za narod, ordenom rada sa zlatnim vijencem i ordenom Republike sa srebrnim vijencem. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti BiH.
Biografija: Ahmed Hromadžić